Welkom bij Stichting Algemeen Nut Hengelo

Klik op de links beneden om te navigeren!


Stichting

Stichting Algemeen Nut Hengelo
Kamer van Koophandel dossiernummer: 06092038
RSIN nummer: 816057114
De stichting voldoet aan de voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Historie

De laatste wens van mevrouw Witteveen-Lefers uit Hengelo was om haar nalatenschap aan te wenden om uitkeringen te doen aan goede instellingen op sociaal en cultureel en sportgebied in de gemeente Hengelo.

Stadshuis Hengelo (Ov)Hiervoor is op 13 april 1999 de stichting Algemeen Nut Hengelo opgericht en is er een bestuur samengesteld deze taak op zich te nemen.

De doelstellingen zijn in de loop der jaren uitgebreid dat het niet meer gaat om instellingen in Hengelo maar voor instellingen die gevestigd zijn in de regio Twente.

Het beleid van de stichting is er op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden en het rendement van dit vermogen aan te wenden voor uitkeringen aan bovengenoemde instellingen.

De werkwijze is 2x per jaar de aanvragen voor een financiële bijdrage door te nemen en te checken of deze instellingen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen of de aanvraag wordt gehonoreerd.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie.

Doelstelling

De officiële doelstelling volgens de statuten:
De stichting heeft ten doel het behartigen van algemene belangen, door het verstrekken van al dan niet periodieke uitkeringen aan instellingen/organen op sociaal, cultureel/sportgebied en (andere) algemeen nut beogende instellingen/organen die gevestigd zijn in de regio Twente en hun activiteiten richten op de inwoners van de regio Twente.

De geldmiddelen welke nodig zijn om het doel van de stichting te kunnen verwezenlijken, verkrijgt de stichting uit:

• Subsidies en donaties;
• Erfstellingen, legaten en schenkingen;
• Overige bronnen.

Financiële Overzichten
Contact
 
Stichting Algemeen Nut Hengelo
 
 
www.sanh.nl
info@sanh.nl
 
     
Bestuursleden:
G.W. (Bert) Beunk - voorzitter
E. (Eef) Schoonderbeek - penningmeester
   -   

 

Email verzenden?